Obchodní podmínky

PROSÍME PŘEČTĚTE SI NÁSLEDUJÍCÍ DŮLEŽITÉ INFORMACEŽivý čchi-kung

Odesláním přihlášky souhlasíte s níže uvedenými podmínkami autorského projektu Živý čchi-kung.

Storno podmínky:

 

Storno dle dohody. Na podmínky se prosím informujte emailem nebo telefonicky.

Zdravotní stav a odpovědnost:

– Účast na programu (cvičení, kurz, seminář, přednáška, konstelace aj.) je dobrovolná. Účastník prohlašuje, že je seznámen (-a) s jeho obsahem a programovou náplní. Uvědomuje si, že daný programy nenahrazuje odbornou lékařskou péči, ani není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Dále bere na vědomí, že může být v průběhu programu vystaven (-a) fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení.

– V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením programu o této skutečnosti lektora informovat, o charakteru obtíží a důvodu léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na programu informoval ošetřujícího lékaře.

– Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění, není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu semináře.

– Účastník, je v celém průběhu programu za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Daný program je formou osobního rozvoje a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na semináři (vyjma těch,které byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora nebo lektora) jsou vyloučeny.

– Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě, je poplatek za program navrácen ve výši 50%.

– Účastník může kdykoliv daný program na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za program nevrací. V případě nemoci nebo zranění si hradí účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření.

– Účastníci mladší 18-ti let musí mít k účasti souhlas rodičů nebo opatrovníka.

– Zrušené programy budou nahrazeny v dalších termínech nebo záloha bude vrácena v plné výši.

Zpracování osobních údajů:

Souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých údajů a zařazení do databáze zájemců Živý čchi-kung, Škola přírodní léčby, které budou použity výhradně k jeho potřebám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ty jsou pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí cca 1-2x měsíčně emailem.

Duševní vlastnictví:

Vzdělávací koncept Živý čchi-kung, Škola přírodní léčby a program Akreditované studium pro lektory je duševním vlastnictvím autorky Michaely Sklářové. Účastník kurzu a akreditovaný lektor se zavazuje, že bude lekce vést v nezměněném a uceleném konceptu, tak, jak se je během studia naučí. Zneužití tohoto autorského a akreditovaného konceptu je nepřípustné. Škola přírodní léčby Živý čchi-kung je ucelený autorský vzdělávací koncept vytvořený v roce 2010 Michaelou Sklářovou jako systém nauky pro širokou veřejnost a budoucí lektory, který je možné šířit jen s jejím souhlasem, pouze a jenom jako celek. Bez souhlasu majitelky autorských práv Michaely Sklářové je pořizování kopií, půjčování nebo zveřejňování a šíření díla i jen částečně zakázáno. Pracovní listy a skripta jsou určená pouze pro studenty školy, pro jejich studijní účely a potřeby. Nelze je bez souhlasu kopírovat a dále šířit.

Přihlášením do kurzu nebo programu potvrzujete, že Vámi poskytnuté údaje jsou pravdivé. Prohlašujete, že s přihlédnutím ke všem okolnostem jste schopen/-na za své jednání převzít v plné míře odpovědnost.